โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมัย ทรงศิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 
นายสุพร วงศ์นรัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 

 
นายบุญสม ทองสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นางเจียว พลอยฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นายนพดล จักษุดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายประนอม เฉียงสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นางลำดวน ฟ้อนพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นายดัด ทอนจังหรีด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นายทวีศักดิ์ ร้อยกิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายละมัย ฉะกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายสมบัติ ผสมมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นายยม สวนฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นายสมัย ทรงศีล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นางสะคราญตา รักสำโรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายคงเดช ย่อมจะโปะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายพีรพล งอนกิ่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 
นายนอง จามเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นางประนอม ขาวพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นางกฤติยา อินกิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นายพิณ พงษ์จะโปะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นางอัมพร กอมกิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
นางปราณี คุ้มมิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
นายพีรพล งอนกิ่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4436 0291 E-mail:admin@phuluang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology